Tabi'in Hafs bin Ashim bin Umar bin Khaththab

Tabi'in Hafs bin Ashim bin Umar bin KhaththabHafs bin Ashim bin Umar bin Khaththab adalah seorang Tabi'in kalangan pertengahan yang hidup di Madinah dan meriwayatkan sejumlah Hadits. Beliau merupakan anak dari Ashim bin Umar bin al-Khaththab yang seorang ahli fiqih, periwayat hadits, serta tabi'in dari Madinah. Ashim adalah salah seorang anak dari Umar bin al-Khaththab dengan Jamilah binti Tsabit bin Abil-Alqah seorang wanita dari kaum Anshar dan Ashim meriwayatkan hadits dari ayah dan ibunya.

Hafsh dilahirkan dari pernikahan Ashim dengan Ummu Ammarah seorang wanita Anshar dan memiliki anak Hafsh bin Ashim, Umar bin Ashim, dan Laila binti Ashim. Laila binti Ashim di kemudian hari menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, dan salah satu anak mereka adalah Umar bin Abdul Aziz yang kemudian menjadi khalifah Bani Umayyah. Hafsh memiliki putra yang juga meriwayatkan hadits yaitu Isa bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khattab.

Nama: Hafs bin Ashim bin Umar bin Khaththab
Kalangan: Tbi'in kalangan pertengahan
Negri Hidup: Madinah
Jumlah Hadits:

Bukhari: 21
Muslim: 13
Abu Daud: 5
Imam Tirmidzi: 2
An Nasa'i: 5
Ibnu Majah: 7
Imam Ahmad: 29
Imam Malik: 2
Ad Darimi: 3

Komentar Ulama:
An Nasa'i: Tsiqah
Ibnu Hibban: Disebutkan dalam Ats Tsiqaat
Ibnu Hajar Al Atsqalani: Shahabat
Adz Dzahabi: Tsiqah