Ibnu Abdil Barr - Hafiz Al-Maghrib Mazhab Maliki

Ibnu Abdil Barr - Ulama Hafiz Al-MaghribIbnu Abdul Barr (Arab: ابن عبدالبر‎) adalah ulama Ahlussunnah terkenal, ahli hadits, ahli fikih, ahli genealogi dan sejarah dari mazhab Maliki yang berasal dari Spanyol Islam. Beliau berasal dari Negara Spanyol dan dari Kabilah Namir bin Qasith yang merupakan salah satu kabilah dari negeri Arab. Seorang ulama yang dijuluki sebagai Hafiz Al-Maghrib. Ia menjabat sebagai hakim kota Lisbon dan Santarém (sekarang di Portugal). Ibnu Abdul Barr yang secara lengkap bernama Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul-Barr al-Namari al-Andalusi al-Qurthubi al-Maliki dilahirkan pada tahun 978 M di Cordoba dan wafat pada 2 Desember 1071 (umur 93) di Xàtiva, Al-Andalus. Meskipun pada awalnya ia merupakan pengikut mazhab fikih Zahiri, Ibnu Abdul Barr kemudian beralih ke mazhab Maliki, yang merupakan mazhab yang dipakai secara resmi oleh dinasti Umayyah, tempat dimana dia tinggal.

Beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal lima bulan Rabiulakhir tahun 368 H ketika imam jumat sedang berkhutbah. Beliau tumbuh dan berkembang di kota Cordova yang merupakan ibu kota negara Spanyol pada waktu itu. Kota yang dikenal sebagai kota ilmu pada zaman tersebut. Kota yang juga dikenal sebagai tempat tinggal muslim Ahlussunnah waljamaah. Di kota ini pulalah beliau belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih dari para ulama ternama pada waktu itu, dan meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga beliau menjadi seorang ulama besar sampai-sampai beliau diberi julukan Hafiz Al-Maghrib. Beliau juga berasal dari keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang memiliki banyak keutamaan. Keluarga yang terkenal akan keilmuan dan kezuhudannya. Kakek dan ayah beliau adalah ulama yang sangat rajin beribadah dan sangat terkenal dengan kezuhudan mereka terhadap dunia. Maka dari keluarga yang penuh berkah inilah Ibnu Abdil Bar belajar ilmu agama dan menjadi seorang ulama besar kaum muslimin. Yang mana karya-karyanya turut menghiasi khazanah perpustakaan Islam.

Beliau tidaklah melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam menuntut ilmu. Beliau mencukupkan diri untuk menuntut ilmu di negara asalnya Spanyol. Akan tetapi beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain yang berada di negeri Spanyol, baik kota yang ada di barat negeri tersebut hingga yang berada di timurnya. Guru-guru beliau sangatlah banyak, hingga mencapai seratus orang lebih. Dan semuanya merupakan ulama yang pakar dalam bidangnya, diantara mereka ada yang ahli hadis dan ahli fikih. Dan diantara para ulama yang menjadi guru-guru beliau adalah:

Abdul Waris bin Sufyan.
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mukmin, beliau adalah seorang pakar hadis yang besar pada zamannya.
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Asad Al-Juhani.
Muhammad bin Abdul Malik Ar-Rosofi.
Al-Hafiz Abu Ustman Said bin Nashr bin Khalaf Al-Andalusi.
Abul Fadhl Ahmad bin Qosim bin Abdurrahman Al-Bazzar.

Ulama-ulama diatas termasuk guru-guru beliau yang beliau banyak meriwayatkan hadis dari mereka. Adapun guru-guru beliau yang lain adalah Ahmad bin Abdil Malik bin Hasyim, Ahmad bin Muhammad Al-Muqri’, Ismail bin Abdurrahman, Abul Qurasyi Al-‘Amiri, Abdul Aziz bin Ahmad An-Nahwi, Abul Asbagh Al-Akhfasy, Abul Walid Al-Qurtubi Al-Qodhi, Muhammad bin Khalifah Al-Imam dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini karena akan menjadi sangat panjang.

Murid-murid beliau sangatlah banyak untuk disebutkan satu persatu, akan tetapi akan disebutkan sebagian saja dari murid-murid beliau yang terkenal banyak meriwayatkan dari beliau.

Abu Ali Al-Ghossani.
Abdurrahman bin Muhammad Al-Qurtubi.
Al-Hafiz Abul Hasan Tohir bin Mufawwiz As-Syatibi.
Abu Bahr Sufyan bin Al-Ash.
Al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm yang terkenal dengan kunyah beliau Ibnu Hazm Azh-Zhahiri. Beliau merupakan imam yang sangat terkenal. Karya tulis beliau pun sangat banyak dan bermanfaat. Beliau juga pembesar mazhab Zhahiri.
Al-Hafiz Abu Abdillah Al-Humaidi, dan masih banyak lagi selain mereka.

Imam Ibnu Abdil Bar telah banyak memperoleh pujian dari para ulama, baik dari teman-teman yang semasa dengan beliau, murid-murid beliau, hingga ulama-ulama yang datang setelah beliau. Hal tersebut beliau dapatkan karena tingginya kedudukan beliau dimata kaum muslimin, kekuatan hafalannya, banyaknya disiplin ilmu yang beliau kuasai, dan karya-karya tulis beliau yang menjadi bukti akan luasnya ilmu yang beliau miliki. Akidah Imam Ibnu Abdil Bar adalah akidah yang bersih. Akidah yang tidak ternodai oleh ilmu kalam atau pun filsafat yunani. Akidah beliau adalah akidah yang sama dengan yang diyakini oleh para salaf.

Beliau termasuk ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya buku-buku yang beliau karang. Dan karangan beliau tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu saja, akan tetapi hampir di setiap disiplin ilmu beliau memiliki karangan dalam ilmu tersebut. Beliau wafat di kota Syatibah pada malam Jumat, tepatnya pada bulan Rabiulakhir tahun 463 H di usia beliau yang ke-95, dan dimakamkan di kota yang sama. Akhir kata semoga Allah Ta’ala merahmati beliau dengan rahmat-Nya yang luas dan memasukkan beliau ke dalam surga-Nya. Amiin.