Ibnu Asakir - Ulama Hadits dan Sejarawan Islam

Ibnu Asakir - Ulama Hadits Sejarawan IslamAbu al-Qasim Al-Hafidz Tsiqatuddin Ali bin Abi Muhammad Al-Husain bin Hibatullah bin Abdullah bin al-Husain ad-Dimasyqi asy-Syafi'i (Arab: أبو القاسم الحافظ ثقة الدين علي بن أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقي الشافعي‎) atau lebih dikenal dengan Ibnu Asakir adalah seorang Ulama Hadits dan Sejarawan dari Syam. Ibnu Asakir lahir di Gaza pada bulan Muharram 499 H/13 September 1105. Ayahnya adalah seorang yang wara' dan mencintai ilmu dan majelis ulama. Sejak umur 6 tahun, ia sudah mempelajari hadits dari ayah dan saudaranya, setelah itu ia belajar ke banyak ulama di Damaskus, antara lain ia mempelajari Tarikh Shuwar karya Abu al-Faraj Ghaits bin Ali Ash-Shuri, sebagian kitab Talkhish al-Mutasyabih yang ditulis oleh al-Khatib al-Baghdadi, Abu Muhammad bin Al-Akfani, mempelajari kitab Al-Maghazi, karya Musa bin Aqabah. Juga mempelajari Al-Maghazi, karya Muhammad bin 'Arid, Al-Khulafa li ibnu Abi ad-Dunya.

Berikut ini daftar karya-karya Ibnu Asakir:

At-Tarikh al-Kabir li Dimasyq, lebih dikenal dengan nama Tarikh Dimasyq, dalam 70 atau 80 jilid
Al-Arba'un al-Buldaniyyah atau Arba'in al-Buldan
Al-Arba'un fi al-Hatsi 'ala al-Jihad atau Al-Ijtihad fi Iqamati Fardhi al-Jihad
Kasyfu al-Mughaththa fi Fadhli al-Muwaththa
Ta'ziyatu al-Muslim
Al-Arba'un Haditsan min al-Musawamah atau Arba'un al-Musawamah
Ithaf az-Zair
Arba'un Haditsan bin Arba'in Syaikhan min Arba'in Madinah Al-Arba'un ath-Thiwal, dalam tiga bagian
Arba'in al-Mushafahat
Al-Ahadits al-Khumasiyat wa Akhbar Ibnu Abi ad-Dunya
Al-Ahadits al-Mutakhayyarah fi Fadhaili al-Asyrah, dalam dua bagian
Akhbar Abi 'Amru al-Aura'i
Al-Asyraf 'ala Ma'rifati al-Athraf fi al-Hadits, dalam empat jilid
Aamaalii fi al-Hadits
Tarikh al-Mizzah
At-Tali li Hadits Malik al-'Aali
Tibyaan al-Wahmi wa at-Takhlith al-Waqi' fi Hadits al-Athith
Tabyiin al-Imtinaan bi al-Amri bi al-Khitaan
Tabyiin Kadbi al-Muftari fiimaa Nusiba ila al-A'syari atau Tabyiin Kadbi al-Muftari fiimaa Nasabi ilaa Abi Musa al-Asy'arii
Tsawaab ash-Shabr al-Mushaab bi al-Walad
Juz'u Hadits al-Hubuth
Juz'u Kufru Sausah
Az-Zuhadah fi badzli asy-Syahadah, daalam satu jilid
Suba'iyyat fi al-Hadits
'Awaalii Syu'bah, dalam satu jilid
'Awaalii ats-Tsauri, dalam satu jilid
'Awaalii Malik fi al-Hadits, dalam lima puluh bagian
Gharaibu Malik, dalam sepuluh bagian
Fadhlu Ashabi al-Hadits
Fadhlu al-Jumratain
Fadhlu ar-Rabwah
Fadhlu 'Asyura`
Fadhlu 'Asqalan
Fadhlu Maqaami Ibraahim
Al-Qaulu fi al-Jumlati al-Asanid fi Hadits al-Muayyid
Kitab al-I'tizaz bi al-Hijrah, merupakan Kitab Hadits Sudasiyyat
Kitab al-Musalsalat, dalam sepuluh bagian
Kitab al-Mu'jam liman Sami'a minhu wa Ajaaza lahu
Fadhlu al-Kiram 'ala Ahli al-Haram
Fadhail ash-Shiddiq
Kitab al-Ibdal, buku ini tidak selesai penulisannya
Kitab Al-`Uzlah
Kasyfu al-Mughtha fi Fadhli al-Muwaththa`
Musnad Abi Hanifah
Musnad Ahli Darya, dalam satu jilid
Musnad Makhul
Al-Mushab bi al-Waladain, merupakan dua bagian dari buku Mu'jam ash-Shahabah
Mu'jam an-Niswan
Manaqib asy-Syabban, dalam lima belas bagian
Man Waafaqat Kunyatuhu Kunyata Zaujatuhu, dalam satu jilid
Al-Muwaafaqat 'ala al-Aimmati ats-Tsalaats ats-Tsiqaat fi al-Hadits, dalam enam jilid
Tasyrif Yaumi al-Jum'ah, dalam tujuh bagian'
Taqwiyatu al-Minah 'ala insya'i Daari as-Sunnah
Al-Iqtidaa'u bi ash-Shaadiq fii Haufari al-Khandaq
Takmiil al-Inshaf wa al-`Adl bi Ta'jiili al-Is'aaf bi al-`Uzali, merupakan Tahdzib dari Al-Multamis min al-'Awali karya Imam Malik bin Anas, dalam tiga puluh satu bagian
Raf'u at-Takhlith 'an Haditsi al-Athith Dzakara al-Bayaan min Fadhli Kitaabati al-Qur'aan Daf'u at-Tatsrib 'ala Man Fassara Ma'na at-Tastwib
Huluulu al-Mihnah bi Hushuuli al-Ibnah
Al-Jawahir wa al-La'ali fii al-Ibdaal wa al-'Awaali
Al-Jawaab