Sepuluh Sahabat yang Dijanjikan Masuk Surga

Sepuluh Sahabat yang Dijanjikan Masuk SurgaSepuluh orang yang dijanjikan masuk surga (bahasa Arab: العشرة المبشرون بالجنة al-'asyaratu al-mubasysyaruna bil jannati), menurut kalangan muslim Sunni, adalah para sahabat Nabi yang dijanjikan bahwa mereka akan masuk surga, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi Muhammad:

Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa`ad bin Abī Waqqās di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin al-Jarrah di surga —  HR. Ahmad, Tirmidzi dan An-Nasai

Daftar

1 Abu Bakar ash-Shiddiq - Ia khalifah pertama sesudah Rasulullah SAW dan mertua Rasulullah, ayah Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq.
2 Umar bin Khattab - Ia adalah khalifah kedua sesudah Abu Bakar dan mertua Nabi, ayah Hafshah binti Umar bin Khattab.
3 Utsman bin Affan - khalifah ketiga sesudah Umar dan menantu Nabi, menikah dengan Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kultsum binti Muhammad sehingga mendapat gelar Dzun Nurain.
4 Ali bin Abi Thalib - Ia adalah khalifah keempat sesudah Utsman dan juga menantu Rasulullah, menikah dengan Fatimah az-Zahra.
5 Thalhah bin Ubaidillah - Ia masuk Islam ditemani oleh Abu Bakar.
6 Zubair bin Awwam - Ia adalah menantu Abu Bakar dengan menikahi putrinya, Asma binti Abu Bakar dan keponakan Khadijah binti Khuwailid.
7 Abdurrahman bin Auf - Ia termasuk yang terdahulu masuk Islam.
8 Sa'ad bin Abi Waqqas - Ia salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad. Abdurrahman juga adalah suami dari saudara seibu Utsman bin Affan, yaitu anak perempuan dari Urwa bint Kariz (ibu Utsman) dengan suami keduanya.
9 Sa'id bin Zaid - Ia termasuk yang pertama masuk Islam dan menikah dengan Fatimah binti al-Khattab adik Umar bin Khattab.
10 Abu Ubaidah bin al-Jarrah - Ia adalah termasuk calon khalifah setelah Rasulullah Saw wafat, bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab.