Daftar Lengkap Para Sahabat Rasulullah SAW

Daftar Lengkap Para Sahabat Rasulullah SAWBerapa Jumlah Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam? Tidak mungkin bisa memastikan berapa jumlah sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena mereka terpencar ke berbagai negeri, daerah, dan penjuru bumi. Ada sebagian ulama yang menegaskan angka tertentu ketika menyebut jumlah sahabat. Namun pendapat semacam ini adalah hasil ijtihad mereka. Diantaranya adalah al-Hafidz Abu Zur’ah ar-Razi (guru Imam Muslim). Beliau menegaskan bahwa jumlah sahabat ada 114.000 orang. Keterangan beliau ini disebutkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Jami’ 2:293.

Menurut al-Hakim dalam Mustadrak, sahabat terbagi dalam beberapa tingkatan:

Para sahabat nabi yang masuk Islam di Mekkah, sebelum melakukan hijrah, seperti Khulafa'ur Rasyidin
Khadijah binti Khuwailid
Ali bin Abi Thalib
Zaid bin Haritsah
Abu Bakar ash-Shiddiq
Umar bin Khattab
Utsman bin Affan
Abbas bin Abdul Muthalib
Hamzah bin Abdul Muthalib
Ja'far bin Abi Thalib
Para sahabat nabi yang mengikuti majelis Darunnadwah
Para sahabat nabi yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah
Para sahabat nabi yang ikut serta pada bai'at Aqabah pertama
Para sahabat nabi yang ikut serta pada bai'at Aqabah kedua
Para sahabat nabi yang berhijrah setelah sampainya Rasulullah ke Madinah
Para sahabat nabi yang ikut serta pada perang Badar
Para sahabat nabi yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyyah
Para sahabat nabi yang ikut serta pada bai'at Ridhwan
Para sahabat nabi yang berhijrah antara perjanjian Hudaibiyyah dan fathu Makkah
Khalid bin Walid
Amru bin Ash
Para sahabat nabi yang masuk Islam pada fathu Makkah,
Abu Sufyan
Mu'awiyah bin Abu Sufyan
Ikrimah bin Abu Jahal
Bayi-bayi dan anak-anak yang pernah melihat Rasulullah saw pada fathu Makkah

Beberapa sahabat nabi Muhammad yang terkenal:

Abdullah ibn Umar
Abdurrahman bin Auf
Abu Bakar
Abu Dzar Al-Ghiffari
Abu Hurairah
Abu Ubaidah bin al-Jarrah
Ali bin Abi Talib
al-Qamah
Amru bin Ash
Bilal bin Rabah
Hakim bin Hazm
Hamzah bin Abdul Muthalib
Khalid bin WalidMua'dz bin Jabal
Mua'wiyah bin Abu Sufyan
Mus'ab bin Umair
Sa'ad bin Abi Waqqas
Sa'id bin Zayd bin `Amr
Thalhah bin Ubaidillah
Umar bin Khattab
Usamah bin Zaid bin Haritsah
Usman bin Affan
Uwais Al-Qarny
Wahsyi
Zubair bin Awwam

Daftar sahabat nabi Muhammad Lain:


Abbad bin Bishir
Abbas bin Abdul-Muththalib
Abdullah bin Abbas
Abdullah bin Abdul-Asad
Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi
Abdullah bin Ja'far
Abdullah bin Mas'ud
Abdullah bin Rawahah
Abdullah bin Salam
Abdullah bin Ubay
Abdullah bin Umar
Abdullah bin Ummi-Maktum
Abdullah bin Zubair
Abdurrahman bin Abi Bakar
Abdurrahman bin Auf
Abu Ayyub al-Ansari
Abu Bakar
Abu Dujana
Abu Dzar Al-Ghifari
Abu Fuhayra
Abu Hudhaifah bin al-Mughirah
Abu Hurairah
Abu Jahm
Abu Lubaba bin Abd al-Mundzir
Abu Musa al-Ashari
Abu Qatadah
Abu Sufyan
Abu Sufyan bin Harits
Abu Thalib
Abu Ubaidah bin al-Jarrah
Abu al-Aas bin al-Rabiah
Abu al-Dardaa
Abu Hudhayfah bin Utbah
Abu Sa'id al-Khudri
Akib bin Usaid
Al-Ala'a Al-Hadrami
Al-Baraa bin Malik al-Ansari
Al-Nahdiah
Ali bin Abi Thalib
Aminah binti Wahab
Amru bin al-Jamuh
Ammar bin Yasir
Amru bin Ash
An-Numan bin Muqarrin
Anas bin Malik
Ashaab
Aqil bin Abu Thalib
Bashir bin Sa'ad
Bilal bin Rabah
Bilal bin al-Harits
Fadl bin Abbas
Fatimah binti Asad
Fatimah binti Hizam
Fayruz al-Daylami
Habibah binti Ubaidillah
Hakim bin Hazm
Halimah As-Sa'diyah
Hamzah bin Abdul-Muththalib
Haritsah binti al-Muammil
Hatib bin Abi Baitah
Hisyam bin Al-Aas
Hudhayfah bin al-Yaman
Hujr bin Adi
Ikrimah bin Abu Jahal
Ja'far bin Abi ThalibJulaybib
Khabbab bin al-Aratt
Khadijah binti Khuwailid
Khalid bin Sa`id
Khalid bin Walid
Khubaib bin Adi
Khunais bin Hudhaifa
Kumail bin Ziyad
Khuzaimah bin Tsabit
Layla binti al-Minhal
Lubabah binti al-Harith
Lubaynah
Malik bin Dinar
Malik al-Dar
Malik bin Ashter
Malik bin Nuwayrah
Miqdad bin Aswad
Mua'dz bin Jabal
Muhammad bin Abu Bakar
Muawiyah bin Abu Sufyan
Muhammad bin Maslamah
Mughira bin Shu'ba
Mus'ab bin Umair
Nawfal bin Khuwaylid
Qatadah
Rab'ah bin Umayah
Rabi'ah bin Harits
Sa'ad bin ar-Rabi'
Sa'ad bin Abi Waqqas
Sa'ad bin Muadz
Saffiyah binti Abdul-Muththalib
Sa’id bin Al-Ash
Said bin Amir al-Jumahi
Said bin Zayd
Salim Mawla Abu Hudhayfah
Salman al-Farisi
Suhayb Ar-Rummi
Sumayyah binti Khayyat
Syaibah bin 'Utsman
Thalhah bin Ubaidillah
Thalib bin Abu Thalib
Ubaidah bin Harits
Ubay bin Kaab
Umamah binti Zainab
Umar bin Khattab
Ummi Kultsum binti Ali
Ummi Kultsum binti Jarwila Khuzima
Ummi Syarik
Ummi Ubays
`Uqbah bin Amir
Urwah bin Mas'ud
Usamah bin Zaid
Usayd bin Hudhayr
Utbah bin Ghazwan
Utsman bin Affan
Utsman bin Hunaif
Uwais al-Qarny
Wahab bin Abd Manaf
Wahsyi
Waraqah bin Naufal
Zaid bin Arqam
Zaid bin Haritsah
Zaid bin Tsabit
Zainab binti Ali
Zubair bin Awwam

Berikut sebagian para sahabat Rasulullah SAW diantaranya :

MUSH’AB BIN UMAIR – Duta Islam yang Pertama
SALMAN AL-FARISI – Pencari Kebenaran
ABU DZAR AL-GHIFARI – Pelopor Perlawanan dan Tokoh Gerakan Hidup Sederhana
BILAL BIN RABAH – Muadzin Rasulullah, Simbol Persamaan Derajat dan Simbol Perlawanan
ABDULLAH BIN UMAR – Simbol Ketekunan Beribadah dan Mendekatkan Diri kepada Allah
SA’AD BIN ABI WAQQASH – Singa yang Menyembunyikan Kukunya
SHUHAIB BIN SINAN – Pedagang yang Selalu Mendapat Untung
MU’ADZ BIN JABAL – Cendekiawan Muslim yang Paling Tahu tentang Halal dan Haram
MIQDAD BIN ‘AMR – Tentara Berkuda Pertama dalam Sejarah Islam
SA’ID BIN AMIR – Pemilik Kebesaran di Balik Kesederhanaan
HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB – Singa Allah dan Panglima Para Syuhada.
ABDULLAH BIN MAS’UD – Yang Mengumandangkan Al-Qur’an Pertama Kali dengan Suara Merdu
HUDZAIFAH IBNUL YAMAN – Musuh Kemunafikan, Kawan Keterbukaan
‘AMMAR BIN YASIR – Tokoh Penghuni Surga
‘UBAIDAH BIN SHAMIT – Pemimpin Para Pembela Agama Allah
KHABBAB BIN ARATS – Guru Besar dalam Pengorbanan
ABU ‘UBAIDAH IBNUL JARRAH – Orang Kepercayaan Umat
UTSMAN BIN MAZH’UN – Ahli Ibadah yang Menjadikan Hidup sebagai Tempat Ibadahnya
ZAID BIN HARITSAH – Tidak Ada Orang yang Lebih Dicintainya Selain Rasulullah
JA’FAR BIN ABU THALIB – Bentuk Tubuh dan Akhlaknya Mirip Rasulullah
ABDULLAH IBNU RAWAHAH – Duhai Jiwa, Jika Tidak Terbunuh, Kau Akan Mati Juga
KHALID IBNUL WALID – Tidak Tidur dan Tidak Membiarkan Orang Lain Tidur
QAIS BIN SA’AD BIN ‘UBADAH – Ahli Tipu Muslihat Arab yang Paling Lihai, Jika Tidak Ada Islam
UMAIR BIN WAHAB – Setan Quraisy yang Menjadi Pejuang Islam
ABU DARDA – Orang Bijak yang Tiada Duanya
ZAID IBNUL KHATTHAB – Rajawali Pertempuran Yamamah
THALHAH BIN UBAIDILLAH – Si Burung Elang di Medan Perang Uhud
ZUBAIR BIN AWWAM – Pembela Rasulullah SAW.
KHUBAIB BIN ‘ADI – Pahlawan di Kayu Salib.
UMEIR BIN SA’AD – Tokoh Tiada Duanya
ZAID BIN TSABIT – Penghimpun Kitab Suci Al-Qur’an
KHALID BIN SA’ID BIN ‘ASH – Teladan dalam Pengorbanan dari Generasi Islam Pertama
ABU AIYUB AL-ANSHARI – Pejuang di Waktu Senang dan Susah
ABBAS BIN ABDUL MUTHALIB – Pengurus Air Minum Dua Kota Suci
ABU HURAIRAH – Sang Perekam di Masa Kenabian
BARRA’ BIN MALIK – Cita-citanya Hanya Satu: Allah dan Surga
UTBAH BIN GHAZWAN – Besok Kalian Akan Melihat Pemimpin-pemimpin yang Menggantikanku
TSABIT BIN QEIS – Orator Kebanggaan Rasulullah dan Islam
USAID BIN HUDLAIR – Pahlawan Hari Saqifah.
ABDURRAHMAN BIN ‘AUF – Apa yang Membuatmu Menangis, Wahai Abu Muhammad?
ABU JABIR ABDULLAH BIN ‘AMR BIN HARAM – Laki-laki yang Dinaungi Malaikat
AMR IBNUL JAMUH – Aku Ingin Menginjakan Kakiku yang Pincang Ini di Surga
HABIB BIN ZAID – Lambang Pengorbanan dan Cinta
UBAI BIN KA’AB – Selamat Atas Ilmu yang Kau Miliki
SA’ADZ BIN MU’ADZ – Selamat Berbahagia, Wahai Sa’d
SA’AD BIN UBADAH – Pembawa Bendera Kaum Anshar
USAMAH BIN ZAID – Orang Kesayangan dan Putera dari Orang Kesayangan Rasulullah
ABDURRAHMAN BIN ABU BAKAR – Pahlawan Hingga Saat Terakhir
ABDULLAH BIN ‘AMR BIN ‘ASH – Ahli Ibadah yang Senantiasa Bertobat
ABU SUFYAN BIN HARITS – Dari Kegelapan Menuju Cahaya
‘IMRAN BIN HUSHAIN – Menyerupai Malaikat
SALAMAH BIN AKWA’ – Pahlawan Pasukan Infanteri
ABDULLAH BIN ZUBEIR – Laki-laki Luar Biasa dan Syahid yang Tiada Duanya
ABDULLAH BIN ABBAS – Ulama Umat Ini
‘ABBAD BIN BISYIR – Pembawa Cahaya Allah
SUHAIL BIN ‘AMAR – Tawanan yang Dibebaskan, Menjadi Syahid dalam Membela Kebenaran
ABU MUSA AL-ASY’ARI – Yang Penting Ikhlas! Apapun yang Terjadi Setelah Itu, Terjadilah
THUFAIL BIN ‘AMR AD-DAUSI – Fitrah yang Lurus
‘AMR BIN ‘ASH – Pembebas Mesir dari Cengkeraman Romawi
SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH – Ahli Al-Qur’an Terbaik


Sahabat Rasulullah atau Sahabat Nabi adalah orang-orang yang mengenal, berjuang bersama, dan pernah bertemu atau melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Pada artikel ini akan dibahas Siapa saja Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, berikut ini daftar nama Sahabat-sahabat tersebut dari A s.d. Z yaitu berjumlah 296 Nama.

A

Abbad
[A-Z] 296 Nama-nama Sahabat Nabi Muhammad SAW
bin Bisht
Abdu'l-Rahman bin Abu Bakr
Abd ar-Rahman bin 'Awf
Abdullah bin Abd nahm (ar)
Abdullah bin Abu Aufa
Abdullah bin Abbas
Abd-Allah bin Abd-Allah bin Ubayy
'Abd Allah bin 'Amr bin al-'As
Abd Allah bin al-Zubayr
Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi
Abdullah bin Jahsh
Abdullah bin Mas`ud
Abdullah bin Suhail
'Abd Allah bin Rawahah
Abdullah bin Salam
`Abd Allah bin `Umar
Abdullah bin Umm Maktum
Abîd bin Hamal
Abîd bin Hunay
Abjr al-Muzni
Abu al-Aas bin al-Rabiah
Abu Ayyub al-Ansari
‘Abbas bin ‘Abd al-Muttalib
Abu Bakr al-Siddiq
Abu Dardaa
Abû Dhar al-Ghifârî
Abu Dujana Simak bin Kharasha
Abu Fuhayra
Abu-Hudhayfah bin Utbah
Abu Hurairah
Abu Jandal bin Suhail
Abu Lubaba bin Abd al-Mundhir
Abu Musa al-Ashari
Abu Sa`id al-Khudri
Abu Salama `Abd Allah bin `Abd al-Asad
Abu Sufyan bin al-Harith
Abu Sufyan bin Harb
Abu Ubaydah bin al-Jarrah
Abzâ al-Khuzâ`î
Adhayna bin al-Hârith
Adî bin Hâtim at-Tâî
Aflah bin Abî Qays
Ahmad bin Hafs
Ahmar Abu `Usayb
Ahmar bin Jazi
Ahmar bin Mazan bin Aws
Ahmar bin Mu`awiya bin Salim
Ahmar bin Qatan al-Hamdani
Ahmar bin Salim
Ahmar bin Suwa'i bin `Adi
Ahmar Mawla Umm Salama
Ahnaf bin Qais
Ahyah bin Umayya bin Khalaf
Ahzâb bin Usaid
`Âisha binti Abî Bakr
Al-'Ala' Al-Hadrami
Al-Bara' bin Mâlik al-Ansârî
Al-Qa'qa'a bin Amr at-Tamimi
Ali bin Abi Talib
Ammar bin Yasir
Amr bin Al`âs
Amr bin al-Jamuh
Anas bin Mâlik
An-Nu`aymân bin `Amr
An-Nu`mân bin Muqarrin
Arbad bin Jabir
Al-Arqam ibn-abil-Arqam
Asmâ' binti Abî Bakr
Asmâ' binti Umays
Asim bin Thalib
Asim bin Umar
At-Tufayl bin Amr ad-Dawsi
Ayyash bin abi Rabiah

B

Bilal bin Malik al-Mazni
Bilal bin Rabah
Bilal bin Yahya

D

Dihyah al-Kalbi
Dirar bin al-Azwar

F

Fadl bin Abbas
Fatima az-Zahra binti Muhammad
Fatima binti Al-Aswad
Fatima binti al-Walid bin Abdi Shams
Fatima binti al-Walid bin al-Moughira
Fatima binti az-Zubayr
Fatima binti Asad
Fayruz ad-Daylami
Fatima binti al-Khattab

H

Habab bin Mundhir
Habib bin Zayd al-Ansari
Habibah binte Ubayd-Allah
Hafsa binti Umar bin al-Khattab
Hakim bin Hizam
Halimah binti Abi Dhuayb
Hammanah binti Jahsh
Hamza bin Abd al-Muttalib
Hanzala bin Abi Amir
Al-Harith bin Hisham bin Al-Mugheera
Harith bin Rab'i
Hashim bin Utbah
Hassan bin Thabit
Hatib bin Abi Balta'ah
Hind binti Awf (ar)
Hind binti Utbah
Hisham bin Al-A'as
Hudhayfah bin al-Yaman
Hujr bin Adil?
Imam Hassan
Imam Hussain

I

Ibrahim Abû Râfa`i
Ibrahim al-`Adhrî
Ibrahim al-Ansârî
Ibrahim al-Ashhali
Ibrahim an-Najâr
Ibrahim at-Ta'ifi
Ibrahim al-Thaqafi
Ibrahim az-Zuhrî
Ibrahim bin `Abdillah
Ibrahim bin Hârith
Ibrahim bin `Ibad bin Asaf
Ibrahim bin Jabir
Ibrahim bin Khalâd
Ibrahim bin Muhammad
Ibrahim bin Na`îm
Ibrahim bin Qays
Ibrahim bin Qays bin Hajar
Ikrima bin Abi Jahl
Imran bin Husain
Isaf bin Anmar as-Salmi
Ishaq al-Ghanawy
Isma`il bin `Abdillah al-Ghafari
Isma`il bin Sa`id bin `Abid

J

Jabr
Jabir bin Abdullah al-Ansari
Jafar bin Abi Talib
Jubayr bin Mut'im
Julaybib
Jarir bin Abdullah Al Bajali

K

Ka'b bin Zuhayr
Khabbab bin al-Aratt
Khadijah binti Khuwaylid
Khalid bin al-As
Khalid bin al-Waleed
Khalid bin Sa`id
Kharija bin Huzafa
Khawlah binti Hakim
Khubayb bin Adiy
Khunays bin Hudhayfa
Khuzayma bin Thabit
Kinana bin Rabi`
Khabab bin al-Arat al-Tamimi
Al-Khansa

L

Labid bin Rabi'a
Layla binti al-Minhal
Lubaba binti al-Harith
Lubaynah

M

Malik al-Dar
Maria al-Qibtiyya
Malik al-Ashtar
Maymuna binti al-Harith
Mazin bin Ghadooba
Miqdad bin al-Aswad
Mu`adh bin `Amr
Mu`adh bin Jabal
Mu`awwaz bin `Amr
Muhammad bin Abi Bakr
Muhammad bin Maslamah
Munabbih bin Kamil
Mus`ab bin `Umair
Malik bin Huwairith
Muawiyya bin Abu Sufyan

Nehdiya

Na'ila binti al-Farafisa
Nabagha al-Ju'adi
Najiyah binti al-Walid
Nasiba binti al-Harith
Nasiba binti Ka'b
Nuaym bin Masud
Nafi bin al-Harith
Nufay bin al-Harith
Nusayba binti al-Harith
Nusayba binti Ka'b

R

Rab'ah bin Umayah
Rabiah bin Kab
Rabi'ah bin al-Harith
Ramlah binti Abi Sufyan
Rufaida Al-Aslamia
Ruqayyah binti Muhammad
Rumaysa binti Milhan

S

Sa`sa`a bin Suhan
Sa`d bin Abî Waqâs
Sa`d bin ar-Rabi`
Said bin Jazied
Sa`d bin Malik
Sa`d bin Mu`âdh
Sa`d bin Ubadah
Sabra bin Ma`bad
Sa`îd bin Âmir al-Jumahi
Sa`îd bin Zayd?* Safana binti Hatim at-Ta'i
Safiyyah binti ‘Abd al-Muttalib
Safiyya binti Huyayy
Safwan bin Umayya
Salma Abu Hashim
Salama bin al-Aqwa
Salim Mawla Abi Hudhayfah
Salma binti `Amir
Salma binti Umays
Salma binti Sakhri bin `Amir (Umm al-Khayr)
Salman al-Fârisî
Sahl bin Sa'd
Sahl bin Hunaif
Sahla binti Suhayl
Salit bin 'Amr 'Ala bin Hadrami
Sakhr bin Wada`a
Sakhr bin Wadi`a
Samra bin Jundab
Saraqa bin `Amru
Sawda binti Zam`a
Shams bin Uthman
Shadad bin Aus
Sharhabeel bin Hasana
Shayba bin `Uthman al-Awqas
Al-Shifa binti Abdullah
Sirin binti Sham'un
Suhayb ar-Rumi
Suhayl bin Amr
Sumayyah binti Khayyat
Suraqa bin Malik
Shuja' bin Wahab al-Asadi

T

Talhah bin Ubaydullah
Tamim Abu Ruqayya (see also Bayt Jibrin)
Tamim al-Ansari
Thabit bin Qays
Thumamah bin Uthal
Thuwaybah
Thawban bin Bajdad

U

Ubayd Allah bin Abd Allah
Ubaydah bin al-Harith
Ubayda bin as-Samit
Ubayy bin al-Qashab al-Azdi
Ubayy bin Ka'b bin Abd Thawr al-Muzni
Ubayy bin Ka'b bin Qays
Ubayy bin Malik al-Qachiri
Ubayy bin Mu'adh bin Anas
Ubayy bin Shriq
Ubayy bin Thabit al-Ansari
Ubayy bin Ujlan bin al-Bahili
Ubayy bin Umar
Ubayy bin Umayya bin Harfan
Umar bin Abi Salma
Umar bin al-Khattab
Umar bin Harith
Umayr bin Sad al-Ansari
Umayr bin Wahb
Umamah binti Zaynab
Umm Ayman (Baraka binti Tha'laba)
Umm Hakim
Umm Haram[fr]
Umm Kulthum binti Abi Bakr
Umm Kulthum binti Asim
Umm Khultum binti Jarwila Khuzima
Umm Kulthum binti Muhammad
Umm Kulthum binti Uqba
Umm Ruman binti `Amir
Umm Salamah
Umm Sharik
Umm Ubays
Umm ul-Banin
Ukasha Bin al-Mihsan
Uqbah bin Amir
Urwah bin Mas'ud
Urwah bin Zubayr
Usama bin Zayd
Utbah bin Ghazwan
Utban bin Malik
Uthal bin Nu'man al-Hanafi
Uthman bin Affan
Uthman bin Hunayf
Uthman bin Madh'un
Uways al-Qarni

W

Wahb bin `Umayr
Wahshî bin Harb
Walid bin Uqba
Walid bin al Walid

Z

Zinnirah
Zayd al-Khayr
Zayd bin al-Khattab
Zayd bin Arqam
Zayd bin Harithah
Zayd bin Thabit
Zayd bin Sahl
Zaynab binti Ali
Zaynab binti Jahsh
Zaynab binti Khuzayma
Zaynab binti Muhammad
Ziyad bin Abi Sufyan
Zubair bin al-Awam
Zunairah al-Rumiya