As-Sabiqun al-Awwalun - Generasi Awal Islam

As-Sabiqun al-Awwalun - Generasi Pertama Memeluk Masuk IslamAs-Sabiqun al-Awwalun (Arab: السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ) adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk/memeluk Islam. Mereka adalah dari golongan kaum Muhajirin dan Anshar, mereka semua sewaktu masuk Islam berada di kota Mekkah, sekitar tahun 610 Masehi pada abad ke-7. Pada masa penyebaran Islam awal, para sahabat nabi di mana jumlahnya sangat sedikit dan golongan as-sabiqun al-awwalun yang rata-ratanya adalah orang miskin dan lemah.

Ibnu Hisyam pernah menulis 40 nama as-sabiqun al-awwalun. Ia menulis Khadijah dalam nomor urut pertama, Asma' di nomor urut 18, dan Aisyah di nomor urut 19. Umar bin Khattab berada jauh di bawah Aisyah. Berikut Generasi Pertama Masuk Islam :

Nabi Muhammad SAW - Rasulullah Penutup Para Nabi - Rasul Akhir Jaman

Keluarga Nabi :
- Khadijah binti Khuwailid - Istri Rasulullah
- Zaid bin Haritsah - Bekas Budak Nabi
- Ali bin Abi Thalib - Sepupu Rasulullah

Sahabat Nabi :
- Abu Bakar Ash Shiddik - Sahabat Rasulullah

Melalui Abu Bakar :
- Usman bin Affan - Sahabat
- Abdurrahman bin Auf - Sahabat
- Talhah bin Ubaidillah - Sahabat
- Saad bin Abi Waqqash - Sahabat
- Zubair bin Awwam - Sahabat
- Abu Ubaidah bin Djarrah


2 Yang pertama menampakkan keislamannya

- Rasulullah SAW
- Abu Bakar Ash Shiddik
- Ammar dan ibunya
- Shuhaib Bin Sinan
- Bilal bin Rabbah
- Miqdad bin Ammar


3 Sahabat yang Mendapat Khabar Gembira (Surga)

- Abu Bakar Ash Siddik - kawannya Nabi Ibrahim AS
- Umar bin Khattab - kawannya Nabi Nuh AS
- Utsman bin Affan - kawannya Nabi Muhammad SAW
- Ali bin Abi Thalib - kawannya Nabi Yahya AS
- Thalhah bin Ubaidillah - kawannya Nabi Daud AS
- Zubair bin Awwam - kawannya Nabi Ismail AS
- Saad bin Abi Waqqash - kawannya Nabi Sulaiman AS
- Said bin Zaid - kawannya Nabi Musa AS
- Abdurrahman bin Auf - kawannya Nabi Isa AS
- Abu ubaidah ibnul Djarrah - kawannya Nabi Idris AS


4 Asy Syabiqun Awwalin

Khadijah binti Khuwailid
Zaid bin Haritsah
Ali bin Abi Thalib
Abu Bakar Al-Shiddiq
Bilal bin Rabah
Ummu Aiman
Hamzah bin Abdul Muthalib
Abbas bin Abdul Muthalib
Abdullah bin Abdul-Asad
Ubay bin Kaab
Abdullah bin Rawahah
Abdullah bin Mas'ud
Mus'ab bin Umair
Mua'dz bin Jabal
Aisyah
Umar bin Khattab
Utsman bin Affan
Arwa' binti Kuraiz
Zubair bin Awwam bin Khuwailid
Abdurrahman bin Auf
Sa'ad bin Abi Waqqas
Thalhah bin Ubaidillah
Abdullah bin Zubair
Miqdad bin Aswad
Utsman bin Mazh'un
Said bin Zayd bin Amru
Abu Ubaidah bin al-Jarrah
Waraqah bin Naufal
Abu Dzar Al-Ghiffari
Umar bin Anbasah
Sa’id bin Al-Ash
Abu Salamah bin Abdul Asad
Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam
Yasir bin Amir
Ammar bin Yasir
Sumayyah binti Khayyat
Amir bin Abdullah
Ja'far bin Abi Thalib
Khabbab bin 'Art
Ubaidah bin Harits
Ummu al-Fadl Lubaba
Shafiyyah
Asma' binti Abu Bakr
Fatimah bin Khattab
Suhayb Ar-Rummi